Taşınır Mal İşl. Şube Müdürlüğü

GÖREVİMİZ

 • Birimimiz; kaynağına ve edinme yöntemine bakılmaksızın taşınır malların kaydı, depolama, zimmet, kayıttan düşüm, sayım ve taşınır yönetim hesabının verilmesi işlemlerini, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 44 üncü maddesine göre hazırlanan, 18 ocak 2007 tarihli ve 26407 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Taşınır Mal Yönetmeliğine uygun olarak yürütmek,
 • Rektörlük Özel Kalem, Genel Sekreterlik, Başkanlık, Diğer Merkezler ve Bölüm Başkanlıklarına ait aşağıda belirtilen işlemleri takip etmek,
 • Doğrudan tüketilmeyen ve kullanıma verilmeyen taşınırları sorumluluğundaki ambarda muhafaza etmek.
 • Muayene ve kabul işlemi hemen yapılmayan taşınırları kontrol ederek teslim almak, bunların kesin kabulü yapılmadan kullanıma verilmesini önlemek.
 • Tüketime veya kullanıma verilmesi uygun görülen taşınırları ilgililere teslim etmek.
 • Taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtları tutmak, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenlemek, taşınır yönetim hesabını hazırlayarak harcama yetkilisini sunmak ve konsolide için Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına göndermek.
 • Taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtları tutmak, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenlemek, taşınır yönetim hesabını hazırlayarak harcama yetkilisini sunmak ve konsolide için Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına göndermek.
 • Taşınırların yangın, ıslanma, bozulma, çalınma gibi tehlikelere karşı korunması için gerekli tedbirleri almak.
 • Ambarda çalınma veya olağan üstü nedenlerden dolayı meydana gelen azalmaları ve stok kontrolünü yaparak harcama yetkilisine bildirmek.
 • Kullanımda bulunan dayanıklı taşınırları bulundukları yerde kontrol etmek ve sayımlarını yapmak.
 • Kayıtlarını tuttuğu taşınırların yönetim hesabını hazırlamak ve harcama yetkilisine sunmak.
 • Akdeniz Üniversitesi ve Birimlerinin resmi mühür yaptırma ve değiştirme ile ilgili yazışmaları yapmak.
 • Kullanılmaz (hurda) durumdaki taşınırlar ile ilgili yazışmaları yapmak bu malzemelerin ilgili kuruma verilmesini sağlamak.
 • Harcama biriminin malzeme ihtiyaç planlamasının yapılmasına yardımcı olmak.

PERSONELİMİZ

Şube Müdürü Hatice ERDOĞAN 310 1622 herdogan@akdeniz.edu.tr
Bilgisayar İşletmeni Osman ÇETİNKAYA 310 2013 ocetinkaya@akdeniz.edu.tr
Teknisyen Yardımcısı Yaşar KAYA  310 1630 yasarkaya@akdeniz.edu.tr

 

Misyon

Vizyon

İletişim

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
Dumlupınar Bulvarı Kampüs – ANTALYA
Tel: 0 242 310 1613
Tel: 0 242 310 1610